اسم ها

آبان
(پهلوي) 1- آبها؛ 2- (در گاه شماري) ماه هشتم از سال شمسي؛ 3- (در قديم) نام روز دهم از هر ماه شمسي؛ 4- (در آیین زرتشتی) نام فرشته‌ي موكل آب و […]
آبان دخت
1- دختر آبان، + 1 آبان؛ 2- (اَعلام) نام يكي از زنان داريوش سوم.
آبانا
(آبان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به آبان، ، آبان.
آبتین
(اَعلام) (= آپتین و آتبین)، ( آتبين.
آبگین
1- داراي طبيعت آب؛ 2- آينه، آيينه.
آبگینه
1- شيشه، زجاج، بلور، آينه؛ 2- (در قديم) ظرف شيشه‌اي يا بلوري به ويژه جام شراب.
آبنوس
1- (يوناني) چوبي سياهرنگ و سخت و سنگين (گران بها)؛ 2- (در گياهي) درختي هم خانواده با خرمالو كه بيشتر در مناطق گرمسيري آسيا و آفريقا مي‌رويَد؛ شيز.
آبین
به رنگ آب، همانند آب.
آبینه
همانند آب، به روشني و درخشندگي آب.
آپام
(اَعلام) نام دختر اردشير دوم و زن فرناباذ والی ایالت هلّس پونت (فریگیه‌ي سفلی).
آپاما
(= آپام)، ، آپام.
آپامه
1- خوش رنگ؛ 2- (اَعلام) نام دختر «شپي تارمن» سردار ايراني كه سلكوس به فرمان اسكندر با وي (آپامه) ازدواج كرد.
آپتین
(= آبتين و آتبین)، ( آتبين.
آتا
(تركي) 1- پدر، جد، سرپرست، ريش سفيد؛ 2- (اَعلام) نام پادشاهي در دامنه‌هاي شمالي جبال «نيشپو» كه در جنوب آن «داگارا» واقع بود. و محتملاً در […]
آتاشا
(تركي ـ فارسي) 1- [آتاش = آداش = همنام، هم اسم + ا (پسوند نسبت)] منسوب به آتاش؛ 2- (به مجاز) هم نام.
آتاناز
(تركي ـ فارسي) افتخار پدر، موجب آسايش و شادكامي پدر، عزيزِ پدر.
آتبین
(اوستايي، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ 2- (در دساتیر) نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا معنی شده است (؟). […]
آترا
1- آتشين، آذرين؛ 2- (به مجاز) سرخ‌رو و زيبا؛ 3- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آترا دختر پیته، Pithe نواده‌ي پله‌ويس،Pelevis و مادر تزه است. […]
آتری
(= آترا)، ( آترا، 1- و 2-
آتریداد
(اوستایی، آتریدات)،1- داده ی آتشين (آتش)؛ 2- (اعلام) (در بعضی از منابع) نام یکی از بزرگان هخامنشی.