اسم ها

نام نیکو
آریاوش
(آریا + وش (پسوند شباهت)) همانند آریایی ها، شبیه آریایی ها؛ (به مجاز) آریایی، نجیب.
نام نیکو
آریسا
(آري = آريايي + سا (پسوند شباهت)) (= آريسان)
نام نیکو
آریسان
(آري = آريايي + سان (پسوند شباهت))، مانند آريايي.
نام نیکو
آریستا
1- مانند عروس؛ 2- (به مجاز) زيبا.
نام نیکو
آریشن
مینوی، معنوی.
نام نیکو
آرین
آريايي، آريا.
نام نیکو
آرینا
(آرين+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به آرين، ( آرين (؟)؛ [این واژه با آرینا/arina/ هم نویسه است، که در اساطیر آرینا نام ایزد بانوي خورش […]
نام نیکو
آرین‌راد
(= آريوراد)، 1- آريايي شجاع؛ 2- (اَعلام) نام پسر اردشير دوم هخامنشي.
نام نیکو
آرین‌مهر
(آرين = آريائي + مهر= محبت، دوستي، خورشيد، آفتاب) 1- مهر آريائي؛ 2- خورشيد آريايي، فروغ و روشنايي آريائيان؛ 3- مظهر محبت و دوستي آريائيان.
نام نیکو
آریو
(آري= آريا+ او /-u/ (پسوند نسبت و شباهت))، 1- منسوب به قوم آريايي، شبيه آريائيان؛ 2- آريايي.
نام نیکو
آریوبرزن
(=آريوبرزين) (اَعلام) نام سرداري از سرداران داريوش سوم در هنگام هجوم اسكندر مقدوني به ايران، كه شرافتمندانه از جان خود و همراهانش […]
نام نیکو
آریوراد
(آریو= آریایی + راد= جوانمرد، آزاده، بخشنده، خردمند)، 1- آریایی آزاده و جوانمرد؛ 2- آریایی بخشنده؛ 3- آریایی خردمند.
نام نیکو
آزاد
1- رها شده از گرفتاري يا چيزي آزار دهنده، فارغ، آسوده، بي دغدغه خاطر؛ مختار، صاحب اختيار؛ 2- (در گياهي) درخت جنگلي (آزاد درخت)؛ 3 […]
نام نیکو
آزادچهر
(آزاد + چهر = اصل، نژاد) 1- آزاد چهره، دارنده‌ي نژاد و گوهر آزاد، داراي چهره‌ي آزادگان؛ 2- (اَعلام) نامي كه صاحب مرزبان نامه به ي […]
نام نیکو
آزاددخت
(آزاد + دخت = دختر)، 1- دختر آزاده و نجيب و اصيل؛ 2- دختر شاد و سرافراز.
نام نیکو
آزادمهر
1- دوستدار آزادي، محبت، مهر و دوستي همراه با رهايي و وارستگي؛ 2- (اَعلام) 1) نامي براي مردان در داستانهاي ملي ايران؛ 2) نام پسر س […]
نام نیکو
آزاده
1- آزاد، اصيل؛ 2- (در قديم) نجيب، شريف، صالح؛ 3- (در قديم) ايراني؛ 4- (اَعلام) نام زنِ چنگ نوازي در زمان بهرام گور.
نام نیکو
آزرم
1- داد، انصاف، شرم، حيا، لطف؛ 2-(در قديم) ملايمت، مهرباني، ارج و قرب، ارزش و احترام، آسودگي، آسايش.
نام نیکو
آزرم چهر
(آزرم + چهر = چهره)، 1- داراي شرم و حيا؛ 2- داراي روي مهربان؛ 3- دارنده‌ي نژاد سالم؛ 4- انديشمند و محترم.
نام نیکو
آزرم دخت
(= آزرميدخت)