اسم ها

نام نیکو
آرتینه
(آرتين + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آرتين
نام نیکو
آردین
(آرد= آرت = مقدس+ ين (نسبت))، منسوب به آرد و آرت، آرد و آرت، به معناي مقدس.
نام نیکو
آرزم
جنگ، رزم، كارزار.
نام نیکو
آرزو
(پهلوی، ārzok) 1- خواهش، كام، مراد، چشمداشت، اميد، توقع و انتظار؛ 2- ميل و اشتياق براي رسيدن به مراد يا مقصودي معمولاً مطلوب؛ 3- […]
نام نیکو
آرسام
گونه‌اي ديگر از واژه‌ي آرشام، گ آرشام.
نام نیکو
آرسامس
(اعلام) نام یکی از سرداران ایرانی که در جنگ علیه اسکندر شرکت داشت.
نام نیکو
آرسان
(اعلام) نام پسر اردشیر که از زنان غیر عقدی وی بود.
نام نیکو
آرسس
(اَعلام) نام پادشاه ايران و پسر اردشير سوم (اخس) كه به دست باگواس خواجه كشته شد.
نام نیکو
آرسن
1- (پهلوی، ārasan) انجمن، مجمع؛ 2- (در عبری) مردِ مبارز.
نام نیکو
آرش
1- درخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از تيراندازان زمان منوچهر شاه كه ماجراي پرتاب تير او از داستانهاي حماسي است؛ 2) نام پسر دوم كي […]
نام نیکو
آرشا
(=آردا، ārdā)، مقدس.
نام نیکو
آرشاک
(= اشک و ارشک)، ، ارشک.
نام نیکو
آرشام
1- داراي زور خرس، خرس نيرو؛ 2- (اَعلام) پسر آريامنه و پدر ويشتاسپ و نام نیای داریوش بزرگ شاهنشاهِ هخامنشي در قرن 5 پیش از میلاد.
نام نیکو
آرشان
1- به معني نر؛ 2- (به مجاز ) مرد.
نام نیکو
آرشاویر
1- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ 2- (اَعلام) هفتمين پادشاه اشكاني ايران كه شايد همان فرهاد (چهارم يا پنجم) باشد.
نام نیکو
آرشاوین
1- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ 2- (اَعلام) هفتمين پادشاه اشكاني ايران كه شايد همان فرهاد (چهارم يا پنجم) باشد.
نام نیکو
آرشن
(ایرانی باستان، aršan) مردانه.
نام نیکو
آرشیدا
(آر + شيد + الف اسم ساز)، آريائي درخشان.
نام نیکو
آرکان
به معنی کسی که سرشت او پاک است و کسی که خون او پاک است
نام نیکو
آرمان
1- آرزو، حسرت، كمال مطلوب، مراد و خواسته؛ 2- تصوراتي كه براي ساختن جنبه‌هاي گوناگون زندگيِ مطلوب در ذهن انسان هاست، آنچه بايد باش […]