اسم ها

نام نیکو
قیام
به پا خواستن
نام نیکو
قیس
1- با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را به چیزی قیاس و اندازه نمودن؛ 2- (اَعلام) 1) قیس‌ابن سعد انصاری: [ق […]