اسم ها

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
دردانه
1- (به مجاز) بسيار محبوب و گرامي، عزيزكرده، ناز پرورده؛ 2- (به مجاز) نيز فرزند بسيار گرامي.
نام نیکو
درریز
(در = مروارید، لؤلؤ + ریز = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکّب به معنی «ریزنده») 1- ریزنده ی در؛ 2- (به مجاز) گران بها و ارزشمند.
نام نیکو
درسا
(در= مرواريد، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، 1- شبيه به در؛ 2- (به مجاز) گران قيمت و ارزشمند.
نام نیکو
درسان
(عربي ـ فارسي) (در= مرواريد، لؤلؤ + سان (پسوند شباهت))،(= درسا)، ← درسا.
نام نیکو
درفام
(عربی ـ فارسی) (در = مروارید، لؤلؤ + فام (پسوند به معنی رنگ))، 1- به رنگ مروارید و لؤلؤ؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
نام نیکو
درنا
پرنده‌ي آب چرِ بزرگ، وحشي و حلال گوشت، كلنگ.
نام نیکو
درناز
(در= مرواريد، لؤلؤ + ناز = زيبا و قشنگ) (به مجاز) زيبا رو و گران بها.
نام نیکو
درنیکا
(در= مروارید، لؤلؤ + نیک = خوب + ا (پسوند نسبت))، 1- مروارید نیک و خوب؛ 2- (به مجاز) گرانبها و ارزشمند.
نام نیکو
دریا
1- (در جغرافيا) توده‌ي بسيار بزرگي از آب، درياچه، رود بزرگ؛ 2- (به مجاز) شخص بسيار آگاه و دانشمند در زمينه‌هاي گوناگون؛ 3- (به مج […]
نام نیکو
دریادیس
(دريا + ديس (پسوند شباهت))، مثل دريا، شبيه به دريا، ← دريا.
نام نیکو
دریاناز
(دریا + ناز = (به مجاز) زیبا و قشنگ) 1- دریای زیبا و قشنگ؛ 2- (به مجاز) زیبا و داراي لطافت.
نام نیکو
دریانه
(دري = مانند در، درخشان، روشن + انه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به در و دري؛ دروار؛ 2- (به مجاز) روشن و درخشان.
نام نیکو
دریتا
(دری = مانند در، درخشان، روشن + تا= نظیر، مانند، لنگه)، 1- منسوب به در و دری؛ 2- (به مجاز) زیبا، روشن و درخشان.
نام نیکو
درین
(در + ين (پسوند نسبت)) 1- از در، ساخته شده از در؛ 2- (به مجاز) گران بها و قيمتي.
نام نیکو
درینا
1- (درین+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به درین، ← درین؛ 2- (در پهلوی،barniya)؛ 3- (در اوستایی، zarenya) به معنی زرینه؛ 4- (در سنسکریت، […]
نام نیکو
درینوش
(دری= درخشان و تابان+ نوش= جاوید و جاویدان) 1-روی هم درخشندگی و تابندگی جاوید و جاویدان؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
نام نیکو
دریه
(در + ایه (پسوند نسبت))، مانند در، درخشان، روشن.
نام نیکو
دعا
1- درخواست كردن چيزي از خداوند يا بزرگان دين هنگام نياز، اضطرار، آمرزش خواستن و مانند آنها؛ 2- هر يك از مجموعه سخناني كه معمولاً […]
نام نیکو
دل آذین
(دل + آذین = زیور، زیب، زینت) 1- زیور و زینت دل؛ 2- (به مجاز) محبوب.
نام نیکو
دل آگاه
(در قدیم) (به مجاز) دارای معرفت، هشیار، دانا.