اسم ها

نام نیکو
آتریزاد
1- آتشين زاده؛ 2- (به مجاز) بسيار سرخ‌رو و زيبا.
نام نیکو
آتریسا
1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
آترین
1- (آتر = آتش + ين (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشين؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ي هخامنشی) آترین بانویی نامدار ا […]
نام نیکو
آترینا
(آتَرين+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترين
نام نیکو
آتش
1- حرارت توأم با نور؛ 2- يكي از عناصر اربعه؛ 3- (به مجاز) حرارت و گرما؛ 4- (به مجاز) عواطف تند، شور و شوق؛ 5- (به مجاز) برق، تلأل […]
نام نیکو
آتشه
برق؛ (در قديم) آذرخش
نام نیکو
آتمین
(به مجاز) اسب‌سوار(؟)؛ [البته در برخي از گويش‌هاي زبان تركي مفهوم اسب سوار را به ذهن متبادر مي‌كند گو اينكه معناي اصلي آن «اسب سو […]
نام نیکو
آتنا
1- از واژه‌هاي قرآني در سوره بقره، آل‌عمران و كهف به معناي عطا كن به ما، ببخش به ما؛ 2- (اَعلام) (در يونان باستان) آتنا رب النوع […]
نام نیکو
آتور
1- آتش، آذر؛ 2- (اَعلام) 1) يك بخش از تقويم قديمي ايراني كه مغهاي دوران پادشاهی ماد بر پايه روح و زرواني آن را تغيير داده‌اند؛ 2) […]
نام نیکو
آتوسا
(از يوناني Atossa) 1- (در اوستایی) زَبَردست؛ 2-(اَعلام) 1) نام چند شاهزاده خانم ايراني عهد هخامنشي و مشهورترين آنان دختر كوروش بز […]
نام نیکو
آتیلا
1- (آت به معني اسب + يلا (صفت))، به معني چابك، شجاع؛ نامي، نامدار(؟)؛ 2- (اَعلام) پادشاه هون‌ها [434-453 میلادی] که به روم شرقی […]
نام نیکو
آتین
1- موجود شده، پيدا گرديده؛ 2- به هم رسيده.
نام نیکو
آتیه
(مؤنث آتي) 1- آينده، زمان آينده؛ 2- (به مجاز) وضع و حالت چيزي در زمان آينده به ويژه وضع و حالت خوب يا مناسب.
نام نیکو
آدرین
(آدرین= آتش + ین (پسوند نسبت))، آتشین، سرخ روی.
نام نیکو
آدرینا
[(آدر = آتش + ين (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، 1- آتشين، سرخ‌روي؛ 2- (به مجاز) زيبارو (؟).
نام نیکو
آدلی
صاحب اسم و جاه، مشهور، نام، نامدار.
نام نیکو
آدلیا
(آدلی= نامی، مشهور + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به آدلی؛ 2- (به مجاز) دختری که به لحاظ زیبایی مشهور و نامی است.
نام نیکو
آدیش
1- آذر، آتش؛ 2- (عاميانه) آتيش.
نام نیکو
آدیشا
(آدیش = آتش + ا (پسوند نسبت)) 1- منسوب به آتش؛ 2- (به مجاز) زیباروی.
نام نیکو
آدین
(= آذین) 1- آرایش ها که در نوروز یا هنگام ورود پادشاهان و جشن های بزرگ در کوی و برزن و راه ها انجام دهند؛ 2- (اعلام) آدین، نام مو […]