اسم ها

نام نیکو
زراختر
ستاره‌ي طلايي، ستاره‌ي زرين.