مرجع انتخاب نام فارسی
عکس  ماه تینا نسایی

ماه تینا نسایی

یک سال و یازده ماهه

ماه تینا خانم بسیار زیبا است. گاهی اقات بد خلق اما مهربان است. عاشق رقصیدن و بازیه.