اسم کردی

نام نیکو
آریشن
(کردی) مینوی، معنوی.
نام نیکو
آسمین
(کردی) 1- یاسمن (گل)؛ 2- (در بعضی منابع کردی) آسمان.
نام نیکو
افران
(کردی) خلق شدن.
نام نیکو
اورامان
(کردی) (اعلام) نام منطقه ای از کردستان ایران که از طرف شرق متصل است به مریوان و از غرب به شمال به شهرزور و از جنوب به جوانرود. + […]
نام نیکو
بریار
(کردی) عهد و پیمان، قول و قرار، شرط و قرار.
نام نیکو
بژوین
(کردی) 1- زمین پرگیاه و علف؛ 2- پاک.
نام نیکو
بنوشه
(در کردی و بعضی از گویشهای ایرانی)، بنفشه، ، بنفشه.
نام نیکو
بنیا
(کردی) 1- بنیاد؛ 2- بنیه و توان؛ 3- هنگامه.
نام نیکو
بوژانه
(کردی، بیژان) گیاهی دارای برگ های ریز و ساقه های دراز و گل های بور رنگ که بوی تندی دارد و مگس از آن می گریزد.
نام نیکو
پایار
1- سال گذشته، پار؛ 2- (در کردی) پایدار، سربلند.
نام نیکو
پرژین
(کردی) پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.
نام نیکو
توار
1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس ؛ 2) نام محلی در ناحیه برسویر د […]
نام نیکو
جیهان
1- (در کردی) جهان، کیهان، گیتی؛ 2- (معرب) (= جهان و جَیحان)؛ 3- (اَعلام) نام دختر شاه جهان از سلسله‌ي تیمور لنگ که به تصوف و زیبا […]
نام نیکو
خوشناو
(کردی) 1- خوشنام، نیک نام؛ 2- نوعی انگور سیاه دانه بزرگ؛ 3- (اعلام) نام یکی از طوایف کرد در ناحیهی چقلاو (= شقلاو).
نام نیکو
دلژین
(کردی) زندگی دوست داشتن، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع.
نام نیکو
روچیار
(کردی) (= روجیار، rojyār ) آفتاب، زمانه، روزگار.
نام نیکو
روژآوا
(کردی) (= روژاوا، rožawā ) غروب، غرب.
نام نیکو
روژهات
(کردی) 1- روزِ آمد؛ 2- روزها؛ 3- (به مجاز) روز پرخیر و برکت و مبارک.
نام نیکو
روژیتا
(کردی ـ فارسی) (روژ = روز + تا = مثل و مانند) 1- مانند روز، مثل روز؛ 2- روشن و درخشان؛ 3- (به مجاز) زیبا.
نام نیکو
ریژین
(کردی) هوش.