اسامی پسرانه از حرف ر

اسم پسر از ر : در این صفحه می توانید اسامی پسرانه ای که با حرف “ر” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “ر” شروع می شوند عبارت اند از :

رأفت‌الله
(عربي) مهرباني خداوند.
رئوف
مهربان.
رائین
1- (= رایین) نام بلوک و قصبه ای است در جنوب شرقی کرمان بین این شهر و بلوک ساردوئیه و قصبه خبیص در شمال آن قرار گرفته است؛ 2- (اعلام) اسماعی […]
راتین
(اوستایی) رادترین، دادگر و بخشنده ترین.
راثین
(اَعلام) 1) سردار ايراني كه از گزنفون شكست خورد؛ 2) سردار سپاه ايران در جنگ با سردار «سدموني».
راحم
(عربی) (در قدیم) رحمت آورنده، دل سوزاننده.
راد
(در قديم)1- جوانمرد؛ 2- آزاده؛ 3- بخشنده، سخاوتمند؛ 4- خردمند، دانا، حکیم.
رادان
1- (راد + ان (پسوند نسبت))، منسوب به راد، پ راد؛ 2- (اَعلام) نام دهی در شهرستان اصفهان.
رادبد
(راد + بد /-bod/ (پسوند محافظت)) روي هم به معني نگهبان جوانمردي و آزادگي و بخشندگي.
رادبرزین
1- جوانمردِ بلند مرتبه؛ 2- (اَعلام) يكي از نجباي ايرانيان معاصر بهرام گور ساساني.
رادبه
(راد + به = بهتر)، روي هم به معني بهترين جوانمرد، آزاده و بخشنده‌ي بهتر.
رادف
(عربی) پیروی کننده.
رادفر
[راد= جوانمرد، آزاد، بخشنده، سخاوتمند، خردمند، دانا، حکیم + فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد؛ (به مجاز) مایه‌ي جلال و […]
رادمان
1- رادمنش، كريم، با سخاوت؛ + ر رادمن؛ 2- (اَعلام) نام سرداري معاصر خسرو پرويز ساساني.
رادمرد
(= جوانمرد)، ( جوانمرد.
رادمن
(راد + من/مان = انديشه و فكر)، مردي كه داراي انديشه‌ي جوانمردي است.
رادمنش
كريم الطبع، سخاوت پيشه و جوانمرد.
رادمهر
خورشيد بخشنده، بخشنده همچون خورشيد.
رادنیک
(راد = جوانمرد، آزاده، بخشنده، خردمند + نیک = خوب، نیکو) 1- جوانمرد خوب و نیکو؛ 2- آزاده ی خوب و نیکو؛ 3- بخشنده و خردمند خوب و نیک.
رادوین
(راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) راد و جوانمرد.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]