اسامی پسرانه از حرف د

اسم پسر از د : در این صفحه می توانید اسامی پسرانه ای که با حرف “د” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “د” شروع می شوند عبارت اند از :

داتام
1- آفريننده و مخلوق؛ 2- (اَعلام) پسر كاميسار از مردم كاريه حاكم لك و سيري [قسمتي از كاپادوكيه و مجاور كليكليه] بعد از اردشير دوم هخامنشي.
داتامیس
(اَعلام) استاندار (= ساتراپ) ايراني كيليكيه [حدود 362 پیش از میلاد] که بر اردشير دوم شوريد و سرانجام کشته شد.
داتیس
(اَعلام) سرداري از مردم ماد و از سرداران داريوش هخامنشي، وي نيز پدر هرماتيز از فرماندهان سواره نظام خشايارشاست.
دادآفرید
1- از داد آفريده شده؛ 2- از نام‌هاي خداوند؛ 3- (در موسيقي) از الحان قديم موسيقي ايران.
دادآفرین
1- (در قديم) پديد آورنده‌ي عدالت؛ 2- (به مجاز) خداوند؛ 3- (در موسيقي ايراني) دادآفريد، از الحان قديم موسيقي.
دادآور
1- (در قديم) دادور، داراي عدل و داد؛ 2- از نام‌هاي خداوند، دادار.
دادار
1- (در قديم) خالق و آفريدگار، آفريننده؛ 2- از نام‌هاي خداوند.
دادبخش
1- (در قديم) عادل، دادگر؛ 2- (به مجاز) خداوند.
دادبه
1- (در قديم) دارنده‌ي بهترين داد (عدل، داوري، دادگري)؛ 2- (اَعلام) دادبه (در منابع عربي) يا روزبه نامِ عبدالله ابن مقفع نويسنده و مترجم مشه […]
دادبین
1- (در قديم) حق بين، نگرنده از روي عدل و داد؛ 2- (اَعلام) نام حكيمي پارسي در عهد پادشاهان پيشدادي.
دادجو
1- (در قديم) جوينده و خواستار عدالت و دادگري؛ 2- (در قديم) داد دهنده، دادرس.
دادفر
(در قديم) داراي فر و شكوه و عظمت از حيث دادگري و عدل.
دادگر
1- آن كه به عدالت رفتار مي‌كند، عادل؛ 2- (در قديم) خداوند، پادشاه عادل؛ 3- (اَعلام) لقب انوشيروان پسر قباد پادشاه ساساني.
دادمهر
1- عدالت دوست؛ 2- (اَعلام) نام چند تن از امير زادگان و شاهزادگان در تاريخ.
دادور
1- (در قديم) دادگر؛ 2- (به مجاز) قاضي؛ 3- از نام‌هاي خداوند.
دارا
1- برخوردار از چيزي يا در اختيار دارنده‌ي چيزي، صاحب، مالك، ثروتمند؛ 2- (در قديم) (به مجاز) خداوند؛ 3- (اَعلام) (در شاهنامه) آخرين شاه ايرا […]
داراب
1- دارنده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) شاه ايران از سلسله‌ی کيانی، پسر بهمن و هماي، که مادرش او را در شيرخوارگی در صندوقی نهاد و به آب اندا […]
داریا
(در پارسي باستان) دارنده؛ (= دارا).
داریان
1- (اعلام) 1) نام شهری در شیراز در استان فارس؛ 2) نام شهری در شوشتر که احداث آن را به دارا (داریوش) نسبت می دهند و آب کارون را به مزارع و ب […]
داریس
صورتي ديگر از كلمه داريوش به معني دارنده‌ي نيكي. + ن.ك. داريوش.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]