اسم فارسی

نام نیکو
آبتین
(اَعلام) (= آپتین و آتبین)
نام نیکو
آتبین
(اوستايي، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ 2- (در دساتیر) نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا معنی شد […]
نام نیکو
آتریسا
1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
آترین
1- (آتر = آتش + ين (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشين؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (در دوره‌ي هخامنشی) آترین بانویی نامدار ا […]
نام نیکو
آترینا
(آتَرين+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترين
نام نیکو
آدرین
(آدرین= آتش + ین (پسوند نسبت))، آتشین، سرخ روی.
نام نیکو
آدرینا
[(آدر = آتش + ين (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، 1- آتشين، سرخ‌روي؛ 2- (به مجاز) زيبارو (؟).
نام نیکو
آدینه
روز جمعه، آخرين روز هفته.
نام نیکو
آذین
1- زيور، زيب، زينت، آرايش؛ 2- (در قديم) آيين، رسم و قاعده.
نام نیکو
آرا
(مخفف آراينده)، 1- آراستن؛ زيور، زينت و آرايش؛ 2- آرايش‌كننده، آراينده. [اين واژه با واژه‌ي عربي آرا (آراء) به معني رأي‌ها، نظرها […]
نام نیکو
آراد
1- (اَعلام) (در آیین زرتشتی) نام فرشته‌ي موكل بر دين و تدبير امور و مصالحي كه به روز آراد متعلق است، روز بيست و پنجم ماه شمسي به […]
نام نیکو
آرام
1- سكون، ثبات، آسايش، طمأنينه، صلح، آشتي، راحت؛ 2-(در قديم) مايه‌ي آرامش، آرامش بخش، تسلي بخش.
نام نیکو
آرتمیس
(معرب از يوناني)، (اَعلام) 1) نام يكي از چند تن الهه‌ي يوناني كه بر سكه‌هاي اشكاني صورت يا علامت آنها نقش شده است؛ 2) آرتميس (در […]
نام نیکو
آرتین
1- منسوب به آرت، پاكي و تقدس؛ 2- (به مجاز) پاك و مقدس؛ 3- (اَعلام) هفتمين پادشاه ماد.
نام نیکو
آرزو
(پهلوی، ārzok) 1- خواهش، كام، مراد، چشمداشت، اميد، توقع و انتظار؛ 2- ميل و اشتياق براي رسيدن به مراد يا مقصودي معمولاً مطلوب؛ 3- […]
نام نیکو
آرسام
گونه‌اي ديگر از واژه‌ي آرشام، گ آرشام.
نام نیکو
آرسان
(اعلام) نام پسر اردشیر که از زنان غیر عقدی وی بود.
نام نیکو
آرش
1- درخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از تيراندازان زمان منوچهر شاه كه ماجراي پرتاب تير او از داستانهاي حماسي است؛ 2) نام پسر دوم كي […]
نام نیکو
آرشام
1- داراي زور خرس، خرس نيرو؛ 2- (اَعلام) پسر آريامنه و پدر ويشتاسپ و نام نیای داریوش بزرگ شاهنشاهِ هخامنشي در قرن 5 پیش از میلاد.
نام نیکو
آرشان
1- به معني نر؛ 2- (به مجاز ) مرد.