اسم دختر جدید

آمستریدا
(اَعلام) نام دختر اردشير دوم، [از اسامي كهن ایرانی].
ماه ‌چهره
(= ماه چهر)، ( ماه چهر.
نلکا
(= نلک) (در قدیم) (در گیاهی) میوه ای از نوع گوجه، آلوچه ی کوهی.
گیلار
(اَعلام) نام پرنده‌اي از گروه اردك‌هاي روي آب چر (Eurasian wigeon (wigeon)).
تارادخت
(تارا + دخت = دختر) 1- دختر ستاره، دختر چون ستاره؛ 2- (به مجاز) دختر زيبا، صاحب حسن و كمال.
دیلک
(تركي) آرزو، آمال، خواسته، تمنا، خواهش.
رهاب
(در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه هاي شور، نوا و سه گاه.
فرح‌ بخش
(عربي ـ فارسي) (= فرح انگيز)، فرح انگيز.
فاطمه سرور
(عربي ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، فاطمه و سرور.
التجا
(عربي) پناه بردن، پناه جستن، پناه جوئي.
مواهب
(عربي) موهبت ها، موهبت.
بهار فاطمه
(فارسی ـ عربي) از نام های مرکب، ه بهار و فاطمه.
فرینام
(فری = خجسته و مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند + نام)، 1- نامِ خجسته و مبارک؛ 2- نامی که دارای خجستگی و شکوه است؛ 3- نامِ شکوهمند.
گلانه
(گلان + ه/ e ـ/ (پسوند نسبت))، ـ گلان.
مرمری
(مرمر+ ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به مرمر؛ 2- ساخته شده از مرمر؛ 3- يا از جنس مرمر، به رنگ مرمر، سفيد. + ي مرمر.
مهسایه
(مه = ماه + سايه) 1- (به مجاز) پرتو ماه، مهتاب؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
مهینا
(مهین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به مهین، ، مهین.
نوژه
(نوژ = نوز = کاج + ه(پسوند نسبت و شباهت)) 1- منسوب و شبیه به کاج؛ 2- (به مجاز) زیبارو، بلند قامت و با طراوت.
مهکام
[مِه = مهتر، بزرگتر + كام = (در قديم) (به مجاز) آن كه وصالش مورد آرزوست، معشوق]، 1- معشوقِ مهتر و بزرگتر؛ 2- ويژگي آن كه داراي ارزش و اعتبا […]