اسم دختر جدید

جنسیت

جستجو در نام ها

جستجو در معنی نام

جستجو بر اساس ابجد

برچسب

ریشه نام
نمایش بیشترنمایش کمتر
نام نیکو
فرینام
(فری = خجسته و مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند + نام)، 1- نامِ خجسته و مبارک؛ 2- نامی که دارای خجستگی و شکوه است؛ 3- نامِ شکوهمند.
نام نیکو
گلانه
(گلان + ه/ e ـ/ (پسوند نسبت))، ـ گلان.
نام نیکو
مرمری
(مرمر+ ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به مرمر؛ 2- ساخته شده از مرمر؛ 3- يا از جنس مرمر، به رنگ مرمر، سفيد. + ي مرمر.
نام نیکو
مهسایه
(مه = ماه + سايه) 1- (به مجاز) پرتو ماه، مهتاب؛ 2- (به مجاز) زيبارو.
نام نیکو
مهینا
(مهین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به مهین، ، مهین.
نام نیکو
نوژه
(نوژ = نوز = کاج + ه(پسوند نسبت و شباهت)) 1- منسوب و شبیه به کاج؛ 2- (به مجاز) زیبارو، بلند قامت و با طراوت.
نام نیکو
مهکام
[مِه = مهتر، بزرگتر + كام = (در قديم) (به مجاز) آن كه وصالش مورد آرزوست، معشوق]، 1- معشوقِ مهتر و بزرگتر؛ 2- ويژگي آن كه داراي ار […]
نام نیکو
رخ‌فروز
1- (در گاه شماري) روز هفتم از هر ماه شمسي؛ روز هفتم از ماههاي ملكي؛ 2- (به مجاز) شادي آور و موجب روشني چهره.
نام نیکو
بیدخت
1- (در نجوم) زهره، ناهيد، ( زهره، 1- 1) ؛ 2- (اَعلام) 1) زني زيبا كه هاروت و ماروت فريفته‌ي او شدند؛ 2) شهری در شهرستان گناباد در […]
نام نیکو
مایان
1- جمعِ ما به معنی ماها؛ 2- (اعلام) نام چند روستا در شهرستان های دامغان، دماوند، قزوین، مشهد و تبریز.
نام نیکو
مینو فر
1- داراي فر و شكوه بهشتي، داراي شأن بهشتي؛ 2- (به مجاز) حوروش و زيبارو.
نام نیکو
تابا
1- طاقت؛ 2- پيچ و تاب زلف؛ 3- فروغ.
نام نیکو
بایسته
1- لازم، ضروري، واجب؛ 2- سزاوار، شايسته، مناسب.
نام نیکو
شهگل
بهترين گل، گلِ شاهانه.
نام نیکو
نیک‌ چهر
خوب رو، نيكو رو، نيك روي، زيبا، زيبا رخ.
نام نیکو
شیدانه
درخت عناب، عناب.
نام نیکو
ماندا
ماندگار و جاويد.
نام نیکو
آپاما
(= آپام)
نام نیکو
آذرمه
(= آذرماه)، ماه آذر، ماه نهم از سال شمسی.
نام نیکو
آمستریدا
نام دختر اردشير دوم، [از اسامي كهن ایرانی].