اسامی دخترانه از حرف و

اسم دختر از و: در این صفحه می توانید اسامی دخترانه ای که با حرف “و” شروع می شوند را مشاهده نماییم.
نام هایی که با “و” شروع می شوند عبارت اند از :

واحده
(عربي) (مؤنث واحد)، ، واحد 1-.
واحه
(معرب از قبطي) 1- (در جغرافيا) مكاني سرسبز و پر آب و گياه در وسط بيابان؛ 2- منطقه‌ي آبادي كه در ميان كوير قرار دارد.
واران
(پهلوي) باران.
وارش
(كردي) (= وارشت) بارش.
واله
(عربي) 1- عاشق بي قرار، شيفته و مفتون؛ 2- حيران، سرگشته، مبهوت؛ 3- (در حالت قيدي) در حال شيفتگي. (اَعلام) واله/vāle/، [فرانسوی] ایالتی در ج […]
والیه
(مؤنث والي) (در قديم) حاكم و پادشاه و سلطان (زن).
وترا
(وتر = تنها، طاق، یکتا+ ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به وتر؛ 2- (به مجاز) تنها و یکتا (در زیبایی).
وجیه
(عربي) 1- زيبا، خوشگل، وجيهه؛ 2- داراي قدر و منزلت و محبوبيت نزد مردم.
وجیهه
(مؤنث وجيه) زيبا، خوشگل (زن).
وحیده
مؤنث وحيد
وردگل
(= گل وَرد)، گلِ سرخ.
ورقا
(عربي) 1- كبوتر ماده‌ي خاكستري رنگ، فاخته؛ 2- (در تصوف) نفس كليه را كه قلب عالم و لوح محفوظ است.
ورنا
(= بَرنا) 1- (در قديم) برنا، جوان؛ 2- (در بلوچي) نيز/varna/ به معني جوان.
وستا
(اوستايي) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در اديان) كتاب مقدس زردشتيان.
وسیمه
(عربی) (مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.
وفاق
(عربي) 1- همراهي، همكاري، اتحاد؛ 2- (در قديم) موافقت، سازگاري.
ولا
(عربي) دوستي، محبت.
وندا
1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستايش كننده، نيايش كننده.
ونوس
(فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)، زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس یونانی یکی از نمادهای دیرینه‌ي آریایی و برداشت دوباره‌ای از ایزد ب […]
ونوسا
(فرانسوی ـ فارسی) (ونوس + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ونوس، پ ونوس.
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]