اسم ترکی

نام نیکو
آدلی
(ترکی)، صاحب اسم و جاه، مشهور، نام، نامدار.
نام نیکو
آرات
(ترکی) شجاع، دلیر، جَسور.
نام نیکو
آرماندا
(ترکی) در امان، در پناه تو.
نام نیکو
آلپ
(ترکی) 1- شجاع، قهرمان، پهلوان، دلاور؛ 2- (فرانسوی) (اعلام) رشته کوه اصلی و مرتفع در جنوب اروپای مرکزی به طول 800 کیلومتر که از س […]
نام نیکو
آلماز
(ترکی، ترکمنی) الماس.
نام نیکو
آماندا
(ترکی) در امان، در پناه تو.
نام نیکو
آناتا
(ترکی ـ فارسی) (آنا= مادر+ تا= نظیر، مانند، لنگه)، نظیر و مانند مادر، لنگه ی مادر.
نام نیکو
آناشید
(ترکی ـ فارسی) (آنا= مادر+ شید = خورشید) 1- خورشید مادر؛ 2- (به مجاز) زیباروی مادر؛ 3- (به مجاز) موجب دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
نام نیکو
آنلی
(ترکی) بافهم، باشعور، فهمیده.
نام نیکو
آنیلار
(ترکی)، 1- افراد مشهور و نامی؛ 2- (به مجاز) مشهور و نامی.
نام نیکو
آیتاش
(ترکی) (آی= ماه + تاش= هم، شریک) (به مجاز) زیباروی مثل ماه.
نام نیکو
آیسودا
(ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زيبا رو و با طراوت.
نام نیکو
آیسون
(ترکی) دوستدار ماه.
نام نیکو
الدوز
(ترکی) (= اولدوز)، اولدوز.
نام نیکو
السا
(ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.
نام نیکو
السای
(ترکی) (به مجاز) مورد پسند و احترام ایل.
نام نیکو
الیاد
(ترکی ـ فارسی) (= ایلیاد)، ایلیاد.
نام نیکو
الیستر
(ترکی) کسی که تمام ایل خواهان اوست، مورد محبت ایل.
نام نیکو
امیربهتاش
(عربي ـ فارسی ـ ترکی)، از نام هاي مركب، ه امير و بِهتاش.
نام نیکو
ایل آنا
(ترکی) مادر ایل.