اسم ترکی

آدلی
(ترکی)، صاحب اسم و جاه، مشهور، نام، نامدار.
آدلیا
(ترکی ـ فارسی) (آدلی= نامی، مشهور + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به آدلی؛ 2- (به مجاز) دختری که به لحاظ زیبایی مشهور و نامی است.
آرات
(ترکی) شجاع، دلیر، جَسور.
آرماندا
(ترکی) در امان، در پناه تو.
آلپ
(ترکی) 1- شجاع، قهرمان، پهلوان، دلاور؛ 2- (فرانسوی) (اعلام) رشته کوه اصلی و مرتفع در جنوب اروپای مرکزی به طول 800 کیلومتر که از ساحل مدیترا […]
آلماز
(ترکی، ترکمنی) الماس.
آماندا
(ترکی) در امان، در پناه تو.
آناتا
(ترکی ـ فارسی) (آنا= مادر+ تا= نظیر، مانند، لنگه)، نظیر و مانند مادر، لنگه ی مادر.
آناشید
(ترکی ـ فارسی) (آنا= مادر+ شید = خورشید) 1- خورشید مادر؛ 2- (به مجاز) زیباروی مادر؛ 3- (به مجاز) موجب دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
آنلی
(ترکی) بافهم، باشعور، فهمیده.
آنیلار
(ترکی)، 1- افراد مشهور و نامی؛ 2- (به مجاز) مشهور و نامی.
آیتا
(ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + تا= نظیر، مانند، لنگه)، 1- نظیر و مانند ماه، لنگه ی ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
آیتاش
(ترکی) (آی= ماه + تاش= هم، شریک) (به مجاز) زیباروی مثل ماه.
آیسودا
(ترکی) 1- ماه در آب‌؛ 2- (به مجاز) زيبا رو و با طراوت.
آیسون
(ترکی) دوستدار ماه.
آیشن
(ترکی) 1- شبيه ماه؛ 2- (به مجاز) زيبا رو.
الدوز
(ترکی) (= اولدوز)، اولدوز.
السا
(ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.
السای
(ترکی) (به مجاز) مورد پسند و احترام ایل.
الیاد
(ترکی ـ فارسی) (= ایلیاد)، ایلیاد.